IL Gular - orientering

Nordvest Galoppen 1999, Voss 3.-7. juli

Nordvestgaloppen 1999, Voss

[Norsk tekst] [English Text] [Innbyding/Invitation][Start & Results]

Norsk tekst (English)

Voss vil nok ein gong ynskje alle orienteringsløparar frå inn- og utland velkomne til Nordvest - galoppen 3. - 7. Juli 1999.
Voss er ein kjend turiststad sommar som vinter. Naturen her er storslått med høge fjell, vatn, jordbruksland og store skogar. Orienteringsterrenget er av det beste i landet.

Nordvest - galoppen er lagd opp som eit ferieløp der du kan få med deg andre opplevingar i tillegg til sjølve orienteringsløpa. På Voss er det mange andre aktivitetar du kan vera med på. Kva med rafting ala "Gutta på tur" nedover Raundalelva? Løpa midt i veka er lagde til ettermiddagen, så det blir tid til andre ting enn berre o-løp.

Avstanden til Voss sentrum, Vangen, til løpa er kort. Til Potten og Herresåsen er det ca 10km og til Bømoen ca. 5 km. Dei tre første løpa er normaldistanse, medan avslutningsløpet på Bømoen er kortdistanse.

På Voss er det ikkje vanskeleg å finna overnatting. Her er mange campingplassar med hytteutleige og Vandrarheim. Av hotell og pensjonat er utvalget stort.

På Voss er det mange attraksjonar. Du kan ta deg ein tur med Hangursbana. Her får du ein storslått utsikt over heile Vossabygda. Kanskje du vil fortsetta til topps på Lønahorgi 1412 m o h. Du kan vandre i naturskjønne område i Prestegardsmoen langs Vangsvatnet. På Voss er det fjell i alle retninger, for den som vil ha ein fjelltur er det mange høve til det. For den som er interessert i vår fortid er det mange kjente bygningar som Finneloftet og museum som Mølstertunet. Voss er ein stad du vil finne mange butikkar for ein hyggelig handel. Det er kort veg til både Hardanger og Sogn.

Voss IL og IL Gular er særs røynde arrangørar. Laga arrangerte Nordvest - galoppen i lag i 1993. Voss IL var i 1997 arrangør av NM for veteranar. Dei har elles arrangert mange større løp i Hordaland som Voss-O-82 og 90. Gular skal også arrangera Lang-NM i år 2000.

Terrenga løpa skal gå i er alle lettløpte. Bømoen er "kontinental" med mange stiar, skiløyper og groper. Dei andre to terrenga er i blandingsskog med mange store opne myrar innimellom. Det er lite undervegetasjon. Deler av Potten ligg opp mot tregrensa.

Voss IL vil arrangera løpa 3. og 7. Juli. Gular vil arrangera løpa 4. og 6. Juli

[Norsk tekst] [English Text] [Innbyding/Invitation][Start & Results]

English Text (Norsk)

The village of Voss will once more welcome all orienteerers to The Nordvest - galoppen July 3th - July 7th 1999.

Voss is a known touristattraction both summer and winter. Nature is grand with high mountains, lakes, framland og extensive woods. There should be plenty of activities to take part in besides the orienteering competitions. The terrain for orienteering is of the better we can offer in the nation.

The terrains are all easy runable. Bømoen is continental with a net of trail and paths. The map Potten continues up to the timberline

All 4 competion sites are located close to downtown Voss. Day 1, 2 and 3 are approx. 10km away and day 4 is only 5km outside town. Day 1, 2 and 3 are all normal races as supposed to day 4 which is shortdistance.

There should be variaty of accommodation options at Voss, ranging from campsites, youthhostel to fine hotels.

Voss is situated on the Bergen-Oslo railroad and is easy accessable by car from Bergen. Bergen is only 75 minutes away and has an international airport and ferry services abroad.

Voss IL will be responsible on July 3rd and 7th, and IL Gular on the 4th and 6th.

[Norsk tekst] [English Text] [Innbyding/Invitation][Start & Results]

Start- & resultatlister/ Start list & results

Startliste/Start list

Etappe 1/ 1. Day, Strekktider/ Splittimes
Etappe 2/ 2. Day, Strekktider/ Splittimes
Etappe 3/ 3. Day, Strekktider/ Splittimes
Etappe 4/ 4. Day, Strekktider/ Splittimes

Sammenlagt/ General

[Norsk tekst] [English Text] [Innbyding/Invitation][Start & Results]

Innbyding/Invitation

WWW

Innbyding som MS-Word file/Invitation as MS-Worde file

Påmeldingskjema som MS-Word file/MS-Word file for entries

WWW Påmelding | WWW Entriyform

Informasjon/
Information

NVG -99 v/ Steinar Barmen
Tranevegen 153,
5238 Rådal
tlf. (A) 55 13 99 82
tlf. (M) 91 33 66 07
e-post: stbarmen@online.no

eller

NVG -99 v/ Marianne Bakketun
Rykkesvegen 6,
5700 Voss
tlf. (P) 56 51 77 48
fax: 56 51 96 50
e-post: marianne.bakketun@hl.telia.no

NVG -99 v/ Steinar Barmen
Tranevegen 153,
N-5238 Rådal
tlf. (W) ++47-55 13 99 82
tlf. (M) ++47-91 33 66 07
email: stbarmen@online.no

eller

NVG -99 v/ Marianne Bakketun
Rykkesvegen 6,
N-5700 Voss
tlf. (P) ++47-56 51 77 48
fax: ++47-56 51 96 50
email: marianne.bakketun@hl.telia.no

Påmelding/
Entries

På eige skjema via web. Poststempla seinast 18. juni. Påmelding er berre godkjent når startavgifta er betalt. Etterpåmelding mot ekstra avgift innan 1. juli klokka 13.00, på løpskontoret eller på samlingsplass innan 1 time før fyrste start. Påmeldinga sendast til:

NVG-99 v/Kristian Falch
Birkelundsbakken 72 A,
5040 Paradis
tlf. (P) 55 91 03 97
e-post: Kristian.Falch@nhh.no
On entry forms, postmarked before June 18 or via www. Entry is not valid without entry fee paid. Late entries with extra fee, before July 1, at the event centre or at event location 1 hour prior to first start. Entries to be sent to:

NVG-99 v/Kristian Falch
Birkelundsbakken 72 A,
N-5040 Paradis
tlf. (P) ++47-55 91 03 97
email: Kristian.Falch@nhh.no

Betaling/
Payment

NVG-99
v/ Ottar Bakketun
Rykkesvegen 6,
5700 Voss
Bankkonto nr: 9581.10.57100
NVG-99
v/ Ottar Bakketun
Rykkesvegen 6,
N-5700 Voss
Bankkonto nr: 9581.10.57100

Løpskontor/
Event centre

Voss Jordbruksskule, Skulestadmo merka frå krysset E16/R13 Ope frå fredag 2. juli kl 1800

eller

På samlingsplass 2 timar før start

Voss Jordbruksskule, Skulestadmo Sign posted from the intersection E16/R13. Opens Friday 2. July at 1800 hour.

or

At the event location, 2 hours prior to start.

Resultatservice/
Result service

Alle deltakarar får strekktidsliste etter målpassering. Øvrige resultater blir slege opp på samlingsplass og på løpskontoret. Resultatlister blir også lagt ut på web. sida etter kvart løp. Strekktidlister for heile klassar kan kjøpast på løpskontoret og på samlingsplassane. All competitors will receive split times after finish. The remaining results will be posted at the event centre and at the event locations. Results will also be available on the web. page on the Internet. Split times for an entire class can be purchased at the event centre or at the event locations.

Premiering enkelt løp/
Prizes, each race

Premiering til alle til og med 12 år.

Dei tre beste i alle klassar frå 13 til 16 år.

Klassevinnarane i andre klassar.

Premiering samanlagt

Dei 3 beste løpa tel i samandraget.

Premiering til alle til og med 12 år.

1/3 premiering i klassar frå 13 til 16

år. 1/8 premiering i andre klassar.

Ikkje premiering i direkte påmeldingsklassar, unnateke av småtroll-løypa.

Premieutdeling etter kvart løp på samlingsplass.

Premier vert ikkje ettersendt.

Prizes to all participants up to 12 years of age.

Prizes to no?s 1, 2 and 3 in classes from 13 to 16.

Prizes to only classwinners in other classes.

Prizes, total score

The three best races count.

Prizes to all participants up to 12 years of age.

Prizes to 1/3 in classes from 13 to 16.

Prizes to 1/8 in all other classes.

No prizes in direct entry classes, exept the small children course.

Prize awarding cermony after each race, at event location.

Prizes will not be forwarded.

Barneparkering (gratis) /
Child care (free)

På samlingsplass. At event location.

Småtroll /
Small children course

På samlingsplass på alle løpa.

Startkontingent kr 20,-.

At event location at all 4 races.

Entry fee: NOK 20,-.

Trening/
Training

Høve til å trene på orienteringspostar. Nærare opplysningar og sal av kart på løpskontoret.

Controls for practice course will be set out. Further information and maps available at event centre.

SYKKEL & SPORT
POSTBOKS 8
5401 STORD
TLF.: 53 41 08 34
FAX.: 53 41 14 40

Vil vera til stades på alle løpa på Nordvestgaloppen. Hugs våre gode priser på JALAS, S&M og VJ o-sko.

Me har også russerkompass, tights, leggbeskyttere etc.

EKT
(regnly-brikka)

Elektronisk kvitterings- og tidtakningssystem vil bli nytta i alle klassar på alle løp. Løparar med eiga (klubb)brikke må melde seg på med brikkenummer og nytte same brikke på alle løpa. Løparar som ikkje har brikke, må leige av arrangøren (kr 25,- for ein dag, kr 20,- pr. dag for fleire dagar, N-open gratis.) Leigde brikker hentast på samlingsplass. Tap av leigd brikke må erstattast med kr 330,- Utfylt stemplingslapp og startnummer ligg i lagsposane. The Electronically Tracking and Timing System will be used in all classes and all courses. The participants with their own (club) E-card, have to enter with their E-card number, and to use this card at all the races. The participants not keeping an E-card, have to rent one from the organizer. (Fee NOK 25,- for one day, NOK 20,- per day for several days. N-open free). Loss of rented E-cards is to be compensated with NOK 330,-. Named E-card-paper and startnumber you will find in your club-bags.

Startkontingent/
Entry fees

Under 17 år kr 55,- per løp.

Over 17 år kr 82,- per løp.

Tillegg for etterpåmelding og endring:

13-16 år kr 15,-, 17år og over kr 30,-.

Under 17 years of age, NOK 55,- per race.

Over 17 years of age, NOK 82,- per race.

Extra for late entries and changes:

13-16 years ; NOK 15,- , 17 years and above; NOK 30,-.

Vask etter løpa/Washing after the race

Våtklut. Wet cloth.

Overnatting/
Accommodation

Kan tingast direkte hjå:

Voss Næringsforum, Hestavangen 10,
5700 Voss
Telefon: 56 52 08 00,
telefax: 56 52 08 01
e-post: vossn@online.no

ellers

Internat på Voss jordbruksskule, 2 sengsrom Mat kan også kjøpast på jordbruksskulen.
Telefon: 56 51 21 66

Can be booked directly through:

Voss Næringsforum, Hestavangen 10,
N- 5700 Voss
Telefon: ++47-56 52 08 00,
telefax: ++47-56 52 08 01
e-post: vossn@online.no

or

Dormatory at Voss jordbruksskule, 2 beds per room. Food can be purchased at the premises.
Telephone: 56 51 21 6

Opplysningar om løpa/
Information about the events

 

Laurdag/Saturday 3.7

Sundag/Sunday 4.7

Tysdag/Tuesday 6.7

Onsdag/Wednesday 7.7

Fyrste start/first start

15.00

13.00

17.00

17.00

Arrang./organizing club

IL Voss

IL Gular

IL Gular

IL Voss

Samlingsplass/

Event location

Potten,

10 km frå Voss sentrum.

Merka frå krysset E16/R13. Signed posted from the intersection E16/R13

Bordalen skule,

8 km frå Voss sentrum.

Merka frå krysset E16/R13. Signed posted from the intersection E16/R13

Bordalen skule,

8 km frå Voss sentrum.

Merka frå krysset E16/R13. Signed posted from the intersection E16/R13

Palmafossen skule,

3 km frå Voss sentrum.

Merka frå krysset E16/R13. Signed posted from the intersection E16/R13

Parkering – samlingspl.

Parking – assembly

0-500m

Ingen utkøyring før 16.30/

No departure before 16.30.

100-1000m

100-1000m

100-500m

Parkeringsavgift/

Parking fee

NOK 30,-

(inkl. bompengar/

incl. toll road)

Gratis/free

Gratis/free

Gratis/free

Samlingsplass-start/

Assembly-start

10 min. å gå/walk

40 min. å gå/walk

30 min. å gå/walk

10 min. å gå/walk

Kart/map

"Potten" 1:10 000

5m ekv., 1997

"Herresåsen" 1:10 000

5m ekv., 1999 (rev)

"Herresåsen" 1:10 000

5m ekv., 1999 (rev)

"Bømoen" 1:10 000

2,5m ekv., 1999 (rev)

Løpsleiar/event leader

Marianne Bakketun

Steinar Barmen

Steinar Barmen

Marianne Bakketun

Løypeleggar/

Course setter

Svein-Erik Heggenes

Thierry Matthey

Tore G. Juvik

Vemund Hansen

Kontrollør/controller

Lars Fjellbirkeland

Sigurd Eikner

Sigurd Eikner

Lars Fjellbirkeland

Klasse- og løype-
oversikt/
Race schedule

Løype/

Course

Lengde/Length

Day 1, 2 & 3

Lengde/Length

Day 4, Short

Nivå/

Level

Klasser/Classes

1

8,0 km

5,0 km

A

H21

2

6,0 km

4,0 km

A

H19-20, H35

3

5,5 km

3,5 km

A

D19-20, D21, H17-18, H19K, H40, H45

4

4,5 km

3,0 km

A

D17-18, D19K, D35, H15-16, H50

5

4,0 km

2,7 km

A

D15-16, D40, D45, H13-14, H55

6

3,5 km

2,5 km

A

D13-14, D50, H60

7

3,0 km

2,3 km

A

D55, D60, H65, H70

8

3,0 km

1,8 km

C

D17B, D65, D70, H17B, H35B

9

2,0 km

1,5 km

C

D10-12, D13-16C, D35B, H10-12, H13-16C

10

2,5 km

1,8 km

N

D13-16N, D17N, H13-16N, H17N

11

2,0 km

1,5 km

N

D10-12N, H10-12N, D/N –12N

Klasser kan bli slegne saman eller delte i underklasser ved lite eller stor påmelding. Løypelengdene er ca. lengd.

Classes may be combined or splitted in subclasses due to few or many entries.

Direkte-
påmelding/
Direct entry

Alle dagar er det direkte påmeldingsklasser der ein kan starte når ein vil. Påmelding på samlingsplass frå ein time før den ordinære starten. Startkontingent er kr 40,-,

leige av brikke kr 25,- for eit løp og kr 20,- per løp for fleire løp.

There are direct entry classes every day, where you may start when you wish. Registration at competition site from one hour prior to the ordinary start. Fee NOK 40,-.

Rent of E-card NOK 25,- for one day, and NOK 20,- per day for several days.

Lengde/Length

Nivå/Level

Klasser/Classes

6,0 km

A

Lang/Long

3,5 km

A

Mellom/Medium

2,0 km

C

Kort/Short

[Norsk tekst] [English Text] [Innbyding/Invitation][Start & Results]

IL Gular
webmaster

Last updated